GemerInfo.sk | 9.11.2020

P. PAVLÍK: Najkrajším miestom v regióne je Muránska planina

RIMAVSKÁ SOBOTA – Novozvolený prednosta Okresného úradu v Rimavskej Sobote Peter Pavlík je vo svojej funkcii už od 16. júla. Od začiatku svojho pôsobenia rieši pandemickú situáciu ohľadom ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus. V našej redakcii sa nám ho podarilo vyspovedať a priblížil aj to, ako sa na túto pozíciu dostal.

„Do funkcie prednostu som nastúpil z funkcie vedúceho zamestnanca v štátnozamestnaneckom pomere na katastrálnom odbore. V minulosti som pôsobil v štátnej správe ako štatutárny zástupca prednostu, riaditeľ katastra a pôsobil som aj v  vtedajšej samospráve ako zvolený tajomník ONV,“ uviedol Pavlík. Ďalej doplnil, že k tomu všetkému vykonával aj funkciu sudcu a advokáta na Okresnom súde v Rimavskej Sobote.

Ako ďalej doplnil, pri výbere funkcie na prednostu Okresného úradu (OÚ) predložil svoje predstavy o fungovaní OÚ. „Keďže som bol v pozícii vedúceho štátneho zamestnanca v spojení s mojim doterajším pôsobením v štátnej správe bol som vybratý a následne vymenovaný do tejto funkcie, ktorú vykonávam s najväčšou mierou zodpovednosti,“ konkretizoval prednosta.

Od samého začiatku musí riešiť komplikovanú pandemickú situáciu ohľadom COVID-19. OÚ, ako miestny orgán štátnej správy musí plniť úlohy, ktoré vyplývajú z riešenia tejto pandemickej situácie. „Na zabezpečenie vyššie uvedených úloh Okresný úrad ukladá úlohy a prijíma rozhodnutia v spolupráci s ostatnými orgánmi štátnej správy, samosprávy, políciou, ozbrojenými silami,“ doplnil.

Pavlík ďalej ozrejmil, že podporuje spoluprácu v rámci verejnej správy, pretože sa chce zamerať hlavne na regionálny rozvoj. „Prioritne regionálny rozvoj zabezpečuje vyšší územný celok ,
pričom postupne v rámci vymedzenia jeho územnej pôsobnosti participujú na vypracovávaní
projektov aj jednotlivé obce, vrátane občianskych združení ako aj podnikateľov. V tejto
súvislosti boli už kreované koordinačné rady , ktoré budú participovať na jednotlivých
projektoch,“ priblížil prednosta.

Na záver sa prednosta vyslovil, ktoré miesto považuje za najkrajšie v našom regióne a kam by vzal návštevu z iných kútov Slovenska. „Čo sa týka najkrajších miest v našom regióne, určite je jedným z nich Muránska planina,“ dodal na záver.

Okresný úrad je miestny orgán štátnej správy, ktorý je preddavkovou organizáciou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Okresný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta okresného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky. Predchodcom Petra Pavlíka na OÚ v Rimavskej Sobote bol nominant Most-Híd Csaba Csízi.

Fotogaléria

Foto dňa