Rimavská Baňa | 25.6.2019

R. Baňa: Obec využíva Rómske hliadky

V súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku budú obci poskytnuté počas obdobia 1.7.2019 – 30.6.2021 finančné prostriedky na činnosť štyroch členov Miestnej občianskej poriadkovej služby – MOPS s výškou nenávratného finančného príspevku 93 809,90 €, pričom celkové oprávnené výdavky projektu sú 98 747,26 €, takže obec takmer 5-tisíc eur doplatí zo svojho rozpočtu.

V projekte pokračujú doterajší členovia: Katarína Lubajová (koordinátor MOPS), Arpád Radič (člen MOPS), Miroslav Farkaš (člen MOPS), Ján Klein (člen MOPS).

Po dobu 24 mesiacov budú 4 pracovníci v miestnej občianskej poriadkovej službe mať za úlohu dohliadať na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním, upozorňovať na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie, kontrolovať pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách, či na ceste do školy v dopravných prostriedkoch, dohliadať na školskú dochádzku školopovinných,  upozorňovať na zákaz vypaľovania trávy, monitorovať a nahlasovať prípady nelegálnych skládok.

Hliadky budú pomáhať pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí a budú sa zameriavať aj na monitorovanie a predchádzanie konfliktom v rámci rómskych komunít a medzi rómskym a väčšinovým obyvateľstvom. MOPS budú teda fungovať najmä ako pomocníci v rámci každodenného života v komunite na území so zvýšenou prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Občianske hliadky nebudú suplovať činnosť polície, ale v niektorých prípadoch jej budú nápomocné.

Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Foto dňa