www.tisovec.sk | 4.8.2020

Viete ako nakladať s odpadovou vodou? Odpovedá mesto Tisovec

Mesto Tisovec sa rozhodlo informovať občanov o nakladaní s odpadovou vodou. Urobili to po podnetoch zo strany občanov, ktorým sa nepáčia znečistené vodné toky. Obec priblížila svojou správou zákonnú povinnosť likvidovania odpadových vôd.

Na základe riešenia podnetov od občanov ohľadom znečisťovania vodných tokov, Vás upozorňujeme na zákonnú povinnosť likvidovania odpadových vôd zo žúmp. Majitelia nehnuteľností, ktorí majú zriadené žumpy s vypúšťaním do budovaných trativodov, do potokov, na polia, do dažďových rigolov, aktívne ohrozujú životné prostredie. Nelegálne vypúšťanie odpadových vôd zo žúmp do voľnej prírody má za následok okrem porušovania zákonov aj ohrozenie všetkých zložiek životného prostredia – vody, pôdy, vzduchu. Dňom 15. marca 2018 novelizáciou zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. sa sprísnili podmienky likvidovania obsahu žúmp na Slovensku.

Zákon jednoznačne zadefinoval, kde sa zneškodňujú tieto odpadové vody, akým spôsobom a ako sa kontroluje plnenie tejto povinnosti. Povinnosť každej fyzickej osoby, ktorá vlastní žumpu na odpadové vody je likvidovať ich spôsobom uvedeným v § 36 ods. 4 zákona o vodách, a to odvozom do čistiarne odpadových vôd. Nie je teda dovolené, ba je priam zakázané likvidovať resp. vypúšťať odpadové vody zo žúmp do rigolov, na cesty, na voľné priestranstvá zelene obce a ani svojvoľným vývozom na okolité polia.

Zákonodarca touto novelou dokonca sprísnil aj podmienky dokladovania spôsobu likvidovania odpadových vôd akumulovaných v žumpách tým, že od producentov vyžaduje o týchto vývozoch doklad pod hrozbou pokuty od obce alebo orgánu štátnej vodnej správy t. j. Okresného úradu životného prostredia. S účinnosťou od 15. septembra 2020 bude môcť obec a orgán štátnej vodnej správy kontrolovať doklady o odvoze odpadových vôd zo žúmp dva roky dozadu. Od 15. septembra 2018 sú teda občania povinní odkladať tieto doklady o odvozoch a osoby, ktoré vyvážajú odpadové vody zo žúmp, musia im ho vydať v rozsahu ako je uvedené v zákone.

Pre účely kontroly musia disponovať s týmito dokladmi obidve strany. Doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd. Mesto Tisovec postupne začne vyzývať občanov, ktorí bývajú v rodinných domoch k predloženiu dokladov
o spôsobe zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy.

 

Foto dňa